Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

OSBT: het Opleidingscentrum Sport en Bewegen Tilburg ressorterend onder Stichting Onderwijsgroep Tilburg
Cursist: de natuurlijk persoon die feitelijk aan de cursus deelneemt en met wie een overeenkomst is gesloten tot deelname aan een cursus
Cursus: een cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en vaardigheden
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende een cursus die tussen OSBT en de cursist wordt afgesloten.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als OSBT en de cursist deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming
De overeenkomst tussen OSBT en de cursist komt tot stand door digitale inschrijving op de website van OSBT. Alle cursussen worden onder regie van OSTB uitgevoerd.

Artikel 4 De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door inschrijving op de website van OSBT.

Artikel 5 Annulering
1. De cursist kan tot aan de dag voorafgaand aan de deadline voor de inschrijving de cursus schriftelijk kosteloos annuleren. De deadline voor inschrijving wordt op de website van OSBT bij de betreffende cursus vermeld. Voor zover de cursist reeds heeft betaald wordt de betaling van het cursusgeld bij annulering voor de deadline volledig gerestitueerd.
2. Bij annulering door de cursist na de deadline worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht bij de cursist. Er vindt geen restitutie van reeds betaald cursusgeld plaats.
3. Bij onvoldoende inschrijvingen heeft OSBT het recht om de cursus te annuleren. In dat geval stelt OSBT de cursist tijdig voorafgaand aan de plande aanvangsdatum van de cursus op de hoogte van de annulering. Het volledige cursusgeld wordt in dat geval aan de cursist gerestitueerd. OSBT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door annulering.

Artikel 6 Cursusgeld en betaling
1. De kosten van de cursus worden op de website van OSBT vermeld. Dit bedrag is onder voorbehoud. OSBT heeft het recht om het bedrag van een cursus gemotiveerd te wijzigen.
2. De cursist voldoet het volledige cursusgeld voor aanvang van de cursus. Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan OSBT overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van de cursist.


Artikel 7 Bewijs van deelname, certificaat of licentie
Na afloop van de gevolgde cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. In geval het een cursus betreft die dient te worden afgesloten met een toets of examen, ontvangt de cursist een certificaat of licentie wanneer de cursist de toets of het examen heeft behaald.

Artikel 8 Kwaliteit
OSBT staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar cursussen en dat haar cursusleiders en trainers gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van de cursussen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. OSBT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. De cursist heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten.
2. OSBT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade hoe dan ook ontstaan, met uitzondering van schade die is ontstaan vanwege opzet of grove schuld van OSBT.
3. De aansprakelijkheid van de OSBT voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag maximaal overeenkomend met het cursusgeld dan wel een evenredig deel daarvan als de cursus eerder wordt beëindigd.

Artikel 10 Privacy
OSBT hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de cursist. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de regelgeving in het kader van bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze de uitvoering van de dienstverlening, er een wettelijke plicht op OSBT rust of wanneer de cursist daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle tussen OSBT en de cursist gesloten overeenkomsten tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.